Det är lätt att tvätta rätt

All biltvätt innebär en påverkan på miljön, men det är stor skillnad på omfattningen beroende på hur, var och med vad man tvättar sin bil. I Sverige sker ungefär hälften av alla biltvättar hemma, vilket innebär att tvättvattnet med alla miljöfarliga ämnen och kemikalier rinner rakt ut i naturen.

Genom att tvätta bilen hos oss säkerställer du att din tvätt ger minsta möjliga miljöpåverkan. T.ex. använder vi endast miljömärkta kemikalier, vi har effektiva reningsverk och återanvänder stor del av tvättvattnet. Vi har tydliga rutiner, automatiska larm, sensorer och dagliga checklistor för att säkerställa en problemfri drift. Genom företagets miljöledningssystem sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen.

Miljömärkta kemikalier

Vi jobbar uteslutande med miljömärkta kemikalier, samtliga är Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Vi använder inga cancerframkallande CMR-ämnen eller svårnedbrytbara tensider och stor del av kemikalierna levereras i superkoncentrat för att minska onödiga transporter.

Vi är medlemmar i Hållbar Biltvätt. Det innebär att du kan känna dig säker på att vår reningsanläggning håller en hög reningsgrad och att tvätten ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Optimerad vatten- & energiförbrukning

Vi återanvänder stor del av det vatten som används i tvättprocessen. Det görs utan att salt och bakterier binds upp i vattnet som skapar en dålig miljö i tvätthallen. Maximal förbrukning av färskvatten per bil är 90 liter.

Allt tvättvatten värms av fjärrvärme eller luft/vatten-pumpar för bästa effekt och lägsta energiförbrukning. All belysning och ventilation är styrd av tidssensorer och optiska givare för att minimera förbrukningen.

Allt utgående vatten renas med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening. Reningsverket renar 90-98% av alla tungmetaller och olja från vattnet.

https://www.mjukbiltvatt.se/content/uploads/2019/02/thumbnails/tvatthall-tom-2000-px-21610-1000x.jpg